OFERTA


Superwizje procesów psychoterapeutycznych.

Szkolenia psychoterapeutyczne/ socjoterapeutyczne/ wychowawcze/ treningi interpersonalne.

Psychoterapia indywidualna: Trzy pierwsze spotkania mają charakter konsultacji przed podjęciem psychoterapii (zebranie wywiadu, określenie wstępnej diagnozy trudności pacjenta, określenie celów terapii, ustalenie kontraktu terapeutycznego). Po tym etapie możliwe jest realizowanie procesu psychoterapeutycznego.   

Konsultacje rodzinne: spotkania o charakterze psychoedukacyjnym ukierunkowane na podejmowanie zmiany w sposobach wzajemnego funkcjonowania, wyrażania emocji, komunikacji. Konsultacje rodzinne kierowane są do rodzin z dziećmi przejawiającymi trudności natury emocjonalnej lub zaburzenia zachowania.

Poradnictwo, Psychoedukacja: oddziaływania ukierunkowane na określenie występujących trudności oraz określenie sposobów mogących przynieść oczekiwaną zmianę. Ta forma skierowana jest zarówno do osób dorosłych jak i rodzin z dziećmi, celem poradnictwa w obszarze trudności wychowawczych.

Warsztaty i treningi psychologiczne: oferta mająca na celu pracę nad rozwojem określonych umiejętności. Obszary pracy: rozwój umiejętności psychospołecznych, umiejętność konstruktywnego wyrażania emocji, zdolność do rozwiązywania konfliktów, trening asertywności. Warsztaty i treningi mają formę grupową.

Warsztaty i Treningi umiejętności wychowawczych: oferta skierowana do rodziców pragnących pogłębić swoje umiejętności wychowawcze lub zmienić dotychczasowe nieskuteczne techniki wychowawcze. W ramach warsztatów i treningów odbywa się część wykładowa ukierunkowana na zrozumienie specyfiki rozwoju dziecka, rozumienia etiologii trudności. Ważną częścią jest część treningowa ukierunkowana na aktywne uczestnictwo dzięki któremu staje się możliwe doświadczanie siebie w stosowaniu nowo nabytych umiejętności. Warsztaty i treningi mają formę grupową.