Ważne pytania i informacje


Czym jest psychoterapia?
Psychoterapia jest procesem leczniczym ukierunkowanym na rozwój osobowości. Zmiana ma na celu zastąpienie patologicznych sposobów radzenia sobie, myślenia i przeżywania poprzez wzmacnianie i rozwój mechanizmów zapewniających optymalne i zdrowe funkcjonowanie.

Forma psychoterapii (ekspresywna lub podtrzymująca) dobierana jest do indywidualnych trudności wnoszonych przez pacjenta. Proces psychoterapeutyczny realizowany jest w oparciu o relację pomiędzy pacjentem a terapeutą, która daje możliwość analizy zjawiska tzw. przeniesienia, czyli prezentowania przez pacjenta postaw, reakcji, oczekiwań podobnych jakie prezentuje  do znaczących osób w jego życiu. Analiza zjawiska nieświadomego przeniesienia daje możliwość diagnozy i zmiany niekorzystnych mechanizmów funkcjonowania.

Celem psychoterapii jest leczenie objawów choroby lub zaburzeń oraz ogólnie rozumiany rozwój osobowości.

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą terapii zaburzeń psychicznych, opartą na założeniach teorii psychoanalizy. Podejście psychodynamiczne koncentruje się wokół koncepcji, że u pacjenta zachodzi niedostosowanie funkcjonowania, które jest co najmniej po części nieświadome. Początki problemów doświadczanych przez pacjenta najczęściej rozwijają się w okresie dzieciństwa powodując kształtowanie się niekorzystnych wzorców reakcji, przeżywania i postrzegania, które kształtując się w toku rozwoju skutkują występowaniem trudności w codziennym życiu. Psychoterapia psychodynamiczna ma na celu diagnozę etiologii zgłaszanych trudności i dostosowanie oddziaływań terapeutycznych do rozwoju osobowości pacjenta w oparciu o analizę tzw. Przeniesienia, czyli sposobów postrzegania, przeżywania i reagowania będącego stałym dla pacjenta i jednocześnie skutkującym występowaniem objawów i trudności. W zależności od zgłaszanej problematyki określana jest formuła terapii, celem zapewnienia powodzenia jej realizacji, np. w przypadku zaburzeń osobowości proponowana jest terapia TFP (terapia skoncentrowana na przeniesieniu).

Psychoterapia- jak przebiega?

Początkowy etap terapii zakłada 2-3 spotkania konsultacyjne, których zadaniem jest przeprowadzenie wywiadu, diagnoza trudności zgłaszanych przez pacjenta oraz określenie celów psychoterapii (początkowo ustalone cele w trakcie trwania procesu terapeutycznego mogą ulec zmianie, co konsultowane jest z pacjentem i może wynikać z trudności ujawniających się dopiero w procesie psychoterapii). Proces terapeutyczny jest tożsamy ze stawianiem diagnozy psychodynamicznej, czyli diagnozy poziomu rozwoju osobowości pacjenta oraz stosowanych przez niego mechanizmów funkcjonowania (najogólniej ujmując są to sposoby radzenia sobie, myślenia postrzegania, przeżywania, determinujące funkcjonowanie i budowanie relacji interpersonalnych).

Ważnym elementem kończącym etap konsultacji jest zawarcie kontraktu terapeutycznego (do tych aspektów należy min. ustalenie celów terapii, zasady prowadzenia procesu terapeutycznego, terminy spotkań, częstotliwości, odpłatności, zasady pofności oraz poddawanie procesu terapeutycznego superwizji).

Zawarcie kontraktu terapeutycznego jest istotnym elementem powodzenia psychoterapii, określającym zasady jej prowadzenia oraz określeniem oczekiwanych zmian.

Proces psychoterapii realizowany jest w oparciu o relację terapeutyczną, która daje możliwość zrozumienia źródła trudności i rozwoju ukierunkowanego na poprawę funkcjonalną pacjenta Relacja pomiędzy pacjentem i terapeutą daje informację o typowych dla pacjenta sposobach postrzegania, przezywania i reagowania w znaczących relacjach (zjawisko przeniesienia). W oparciu o analizę jakości budowania przez pacjenta relacji z terapeutą pacjent ma możliwość obserwowania i zmieniania swojego funkcjonowania, które zaburza i/lub ogranicza jego szeroko pojęte funkcjonowanie (interpersonalne, zawodowe, społeczne).

O co należy zapytać terapeutę?
Pacjent ma prawo znać nurt w którym pracuje terapeuta, pozyskać informację o poddawaniu procesu terapeutycznego superwizji, pozyskać wiedzę o ukończonych szkoleniach, doświadczeniu zawodowym, przynależności do organizacji zrzeszających i nadzorujących pracę psychoterapeutyczną.  

Czym jest superwizja?
Każdy profesjonalny psychoterapeuta powinien poddawać swoją pracę procesowi superwizji. Najogólniej ujmując jest to poddanie analiza przebiegu procesu psychoterapeutycznego pacjenta, celem określenia prawidłowości prowadzenia psychoterapii. Celem superwizji jest zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa wobec oddziaływań terapeuty oraz zapewnienie terapeucie dobrego rozumienia trudności pacjenta i określania odpowiednich kierunków zmian (np. konsultacja z superwizorem obejmuje diagnozę trudności pacjenta, merytoryczną pomoc nad przebiegiem procesu psychoterapii, merytoryczną konsultację nad jakością stosowanych oddziaływań terapeutycznych, merytoryczną konsultację nad uwzględnieniem włączania w proces psychoterapii innych specjalistów np. lekarzy różnych specjalności w zależności od obserwowanych trudności).

Koszty psychoterapii: Cena psychoterapii zawiera wynagrodzenie terapeuty, koszty superwizji, szkoleń, koszty wynajęcia oraz utrzymania gabinetu. Cena psychoterapii uwzględnia wszelkie aspekty dające możliwość uzyskania profesjonalnej i kompetentnej pomocy.